યોગવાસિષ્ઠમાં-શિવજીએ કરેલું ભગવાનનું અને તેમના પૂજનનું વર્ણન