More Labels

Apr 15, 2018

Picture will fade-away if you look at it sharply


આ ફોટોની સામે એક નજરે જોવાથી તેના રંગ અદૃશ્ય થઇ જાય છે.
ડેરેક આર્નાલ્ડ (સાયકોલોજી પ્રોફેસર,યુનિવર્સીટી ઓફ ક્વીન્સલેન્ડ) કહે છે કે-
નજર સમક્ષ દેખાતું દૃશ્ય જો બદલાતું રહેતું ના હોય તો-આપણું મગજ એમાં ધ્યાન આપવાનું છોડી દે છે !! 
જગતના વાતાવરણનું અને આંખનું હલન-ચલન જ દૃશ્યને રંગીન રાખે છે.
અહીં આગળ ઝાંખું દૃશ્ય અને તેના પરની સ્થિર દૃષ્ટિ -રંગોને ઝાંખા કરીને રંગવિહીન કરી નાખે છે.
(આ વાત વિષે વિચાર કરવાથી ઘણું સમજાઈ શકે તેમ છે?!!!)