More Labels

Jan 3, 2015

RajYog-Gujarati-Swami Vivekanand-રાજયોગ-સ્વામી વિવેકાનંદ-14આમ રાજયોગ નું સઘળું ક્ષેત્ર -એ ખરી રીતે,પ્રાણ-શક્તિ પરનો કાબૂ -અને-
જુદીજુદી ભૂમિકાઓ પર તેની દોરવણી-એ શીખવાનું છે.એટલે કે-
મનુષ્યે  જયારે પોતાની શક્તિઓને એકાગ્ર  કરી હોય છે,
ત્યારે તે પોતાના શરીરમાં રહેલી પ્રાણશક્તિ પર કાબૂ મેળવે છે. અને
મનુષ્ય જયારે ધ્યાન કરતો હોય છે ત્યારે તે પ્રાણ-શક્તિ ને એકાગ્ર કરતો હોય છે.

જેવી રીતે, મહાસાગર ની મધ્યે પહાડ જેવડાં મોટાં મોજાં હોય છે,તે ક્રમશઃ નાનાં થઇ ને કિનારે આવતાં સુધીમાં પરપોટા જેવડાં થઇ જાય છે.પણ એ બધાં મોજાં ની પાછળ તો અનંત મહાસાગર જ રહેલો હોય છે,
ભલે એક છેડે તે પરપોટા અને બીજે છેડે વિશાળ મોજા તરીકે દેખાતો હોય.
તેવી રીતે,એક વ્યક્તિ ઘણી જ મહાન હોય અને બીજી -વ્યક્તિ-નાના પરપોટા જેવડી હોય,
પણ એ બંને જોડાયેલી છે,પ્રાણ-શક્તિ ના અનંત મહાસાગર સાથે-કે જે-
પ્રાણ શક્તિ પ્રાણી માત્ર નો સર્વ-સામાન્ય (કોમન) જન્મસિદ્ધ હક્ક છે.

જ્યાં જ્યાં ચેતના છે,ત્યાં ત્યાં અનંત શક્તિનો ભંડાર તેની પાછળ રહેલો જ છે.
સૂક્ષ્મદર્શક-યંત્ર થી પણ માંડ-માંડ દેખાય તેવો અતિ બારીક બુદબુદ (કણ-કે પરમાણુ) -
એ શક્તિ ના અનંત ભંડારમાંથી "શક્તિ" ને સતત ખેંચતો ખેંચતો-કોઈ આકાર બને છે,અને
તે આકાર પણ ધીમે ધીમે અને મકકમ-પણે પરિવર્તન પામતો જાય છે -અને-
કાળ-ક્રમે-તે વનસ્પતિ પછી તે પશુ,પછી તે મનુષ્ય અને અંતે ઈશ્વર બને છે.

અને આ સ્થિતિએ પહોંચતાં તેને લાખો ના લાખો યુગો લાગે છે.
યોગી કહે છે કે-જે બાબતને સિદ્ધ કરવા માં સ્વાભાવિક રીતે લાંબો કાળ લાગે તેને-
કાર્ય માં વેગ લાવીને ટૂંકો કરી શકાય.
ઉપર પ્રમાણે કહેલ વિશ્વની અનંત શક્તિમાંથી,શક્તિ ખેંચીને જો વિકાસ ની ઝડપ વધારવામાં આવે,
અને પુરતો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો છ વર્ષ કે છ મહિનામાં -પૂર્ણત્વ પામવાનું અશક્ય શા માટે હોય?
બધા જીવો,આખરે તો તે ધ્યેયે પહોંચવાના જ છે,તે આપણે જાણીએ છીએ તો-પછી,
લાખો વર્ષ ની રાહ શામાટે જોવી? એ ધ્યેયે અત્યારે જ,આ મનુષ્ય શરીરમાં જ,શા માટે ના પહોંચવું?
એ અનંત જ્ઞાન અને એ અનંત શક્તિ -શા માટે અત્યારે જ ના મેળવવાં?

સમગ્ર યોગ-વિજ્ઞાન નો આદર્શ એ -શક્તિ ને તીવ્ર બનાવી,
પૂર્ણત્વે પહોંચવાનો સમય કેવી રીતે ટૂંકો કરવો? તે શીખવવાના ધ્યેય તરફ દોરવાનો છે'

જગતના જે પયગંબરો,સંતો અને ઋષિઓ એ એક જન્મ ના ગાળા માં જ -
માનવ-જાતિ નું સમગ્ર જીવન જીવી લીધું.
સામાન્ય માનવી ને જે પૂર્ણત્વે પહોંચતા જે અનેક જન્મ જેટલો -સમય લાગે,
તેટલો તેમણે એક જન્મ ના ગાળામાં જ કાપી નાખ્યો,અને પૂર્ણત્વે પહોંચ્યા.

અને પૂર્ણત્વે પહોંચ્યા સિવાયની કોઈ બાબતો નો તેમણે વિચાર જ કર્યો નહિ,બીજી કોઈ ભાવના માટે
તેમણે જીવનની એક ક્ષણ પણ ખર્ચી નથી-અને એ રીતે તેમનો રસ્તો ટૂંકો થઇ જાય છે.

એકાગ્રતા નો અર્થ આ છે,કે-સમરસ કરવાની શક્તિ ને વધારીને સમય ને ટૂંકો કરવો.અને
એ એકાગ્રતા કેવી રીતે મેળવવી? તે શીખવાનું વિજ્ઞાન છે -રાજયોગ.

જો કલ્પના કરવા માં આવે કે-આ વિશ્વ (બ્રહ્માંડ) એ "આકાશ-તત્વ" નો મહાસાગર છે,અને,
તેની અંદર પ્રાણ-શક્તિ ની ક્રિયા ને પરિણામે-થતા કંપન ની જુદીજુદી -માત્રાઓ માં રહેલા -
થર ઉપર થર બનેલાં છે.
મધ્ય-બિંદુ થી દૂર આવેલાં કંપનો ધીમાં હોય છે અને તે
મધ્યબિંદુની નજીક આવતા વધુ ને વધુ વેગ-વાળાં બને છે.

આ ધીમાં,મધ્યમ  અને વેગવાળા -એમ કંપનો ની કક્ષા ઓમાં વિભાજીત થયેલાં થરો ની કલ્પના
કરવામાં આવે તો -
અમુક લાખ માઈલ સુધી ધીમાં,અમુક લાખ માઈલ સુધીનાં મધ્યમ અને અમુક લાખ માઈલ સુધીનાં
ઉચ્ચ કક્ષા ઓનાં (એવાં વગેરે વગેરે) કંપનો ના ભૂમિકા વાળાં અનેક થર છે.
તેથી એ સંભવિત છે કે-જે જીવો કંપનો ની અમુક સ્થિતિવાળી ભૂમિકામાં રહે છે-તેઓમાં એક બીજા ને
પિછાનવા ની શક્તિ હશે.પણ તેમની ઉપરના થરના (કે ભૂમિકા ના) જોવો ને તે ઓળખી(જોઈ) શકે નહિ.


   PREVIOUS PAGE          
        NEXT PAGE       
      INDEX PAGE