Feb 1, 2013

આત્મા ની શ્રેષ્ઠતા
ગીતા ૩-૪૨ મુજબ

ઇન્દ્રિયાણી         =ઇન્દ્રિયો
પરાણી            =પર છે (વિષયો થી )
ઇન્દ્રિયેભ્ય         =ઇન્દ્રિયોથી
પરમ             =પર
મન              =મન છે
મનશ            =મન કરતાં
પર              =પર
બુદ્ધિ             =બુદ્ધિ છે
તુ               =અને
ય               =જે
બુદ્ધે             =બુદ્ધિ થી (પણ )
પરત            =અત્યંત પર (શ્રેષ્ઠ ) છે
સ :                  =તે (આત્મા ) છે


આમ

વિષયો ઉપર ઇન્દ્રિયો (નો કાબુ છે )

ઇન્દ્રિયો ઉપર મન    (નો કાબુ છે )

મન     ઉપર બુદ્ધિ   (નો કાબુ છે )

અને

બુદ્ધિ થી પેલે પાર (શ્રેષ્ઠ-કાબુ ધરાવનાર )

તે

આત્મા -પરમાત્મા

છે .